Prikbord

Waar zijn de verschillende werkgroepen of dwarsverbanden mee bezig? Op deze plek lees je korte updates.

Werkgroep Innovatie

De digitale poli – de nieuwe standaard

De eerste covidgolf heeft een gigantisch effect gehad op de manier waarop de zorg werd geleverd. Ineens was er geen fysiek consult meer mogelijk en werden er steeds meer poli-bezoeken digitaal uitgevoerd. In no-time kozen alle mProve ziekenhuizen voor een beeldbeloplossing, werden e-coaches opgeschaald en was klinische zorg buiten de muren van de kliniek geen spreekwoordelijke brug te ver meer. Lessons learned We zitten inmiddels in de tweede Covidgolf, en we zien de – in de zomer wat teruggelopen - beeldbelafspraken weer toenemen. Maar wat hebben we nou van die eerste golf geleerd? Vanuit de werkgroep Innovatie werd een denktank ‘Beeldbellen’ samengesteld die kwam tot de volgende ‘lessons learned’:

  • De techniek zit onze digitaliseringsambities soms nog behoorlijk in de weg. ‘Computer says no’ is funest voor de acceptatie van digitalisering van de polikliniek.
  • Om beeldbellen vakgroepbreed te omarmen is vaak maar één enthousiaste specialist nodig!
  • De patiënt roert zich steeds meer: in steeds meer poliklinieken wordt de vraag ‘doen we het volgende polibezoek fysiek of digitaal?’ gesteld door de patiënt.
  • Waar specialismen soms aangeven dat beeldbellen ongeschikt is voor hun patiëntengroep is hetzelfde specialisme in een ander huis koploper.

Verbeteringen We zien ook dat alle ziekenhuizen grote stappen zetten om hier verbeteringen in door te voeren. Hoe de mProve-ziekenhuizen omgaan met de bredere adoptie van beeldbellen:

  • Er worden ‘floor support teams’ ingezet om zorgverleners en spreekuurplanners te ondersteunen bij de techniek – zodat die barrière lager wordt.
  • Er wordt – in samenwerking met VWS - een keuzehulp ontwikkeld voor patiënten en zorgverleners om het gesprek over ‘digitaal of fysiek’ goed te kunnen voeren.
  • Op verschillende plekken worden plannen gemaakt om – in samenwerking met de gemeente – ouderen en hulpbehoevenden thuis te helpen bij het oefenen met de techniek.
  • En we onderzoeken welk specialisme koploper is in welk mProve-huis, zodat we die als inspiratie kunnen gebruiken om in mProve-breed verder te komen.

Door te delen, en zo te leren van elkaar, komen de mProve ziekenhuzien ook op dit gebied ‘Verder in Zorg’.

Werkgroep Zorgportalen

Een zorgportaal of patiëntenportaal is een website waar patiënten hun eigen medische gegevens kunnen inzien. Zo hebben zij rechtstreeks toegang tot hun medisch dossier, uitslagen van onderzoeken en vaak biedt een patiëntenportaal extra functies zoals de mogelijkheid om online vragen te stellen aan een arts, online een afspraak te maken of een herhaalrecept aan te vragen. Zes onderwerpen De nieuwe werkgroep Zorgportalen heeft deze zomer zes onderwerpen gedefinieerd waarover zij kennis en ervaringen gaan delen om het portaal gebruik te blijven stimuleren bij de verschillende betrokkenen zoals artsen, verpleegkundigen, functioneel beheerders en natuurlijk de patiënten. De zes onderwerpen zijn verdeeld over de mProve partners. Per ziekenhuis zal er een inventarisatie gemaakt worden waar de behoefte ligt en waar het ziekenhuis denkt voorop te lopen. De verdeling van de kartrekkersrol is als volgt: 1. Communicatie gericht op stimuleren van gebruik van portaal door patiënt – Albert Schweitzer ziekenhuis 2. Gebruik portaal door zorgprofessional, communicatie gericht op stimuleren van gedrag en gebruik middelen – Máxima MC 3. Inrichten en inzetten van dashboarding rondom portaal gebruik – Rijnstate 4. Optimalisatie en uniformiseren poliproces (gericht op zorgportaal) – Jeroen Bosch Ziekenhuis 5. Portaal inrichting door functioneel beheer – Isala 6. ViPP 5 – Zuyderland Medisch Centrum De kartrekkers bepalen zelf op welke wijze zij informatie gaan ophalen en hoe de kennis gedeeld kan worden. Er wordt gedacht aan webinars, presentaties via Pexip of Zoom, maar vooral wordt er gesproken over hoe je op een eenvoudige wijze van elkaar kunt leren en wat kun je van elkaar kunt gebruiken. Interessant voor de inrichting van de zorgportalen is dat we nu vijf Chipsoft ziekenhuizen hebben en het Zuyderland Medisch Centrum onlangs is aangesloten als SAP ziekenhuis.

Digitaal tenzij Veel ziekenhuizen hebben als standpunt digitaal tenzij, deze initiatieven sluiten mooi aan bij de verschillende onderwerpen. Hoe ga je communiceren naar de patiënt? Is de zorgprofessional zich er van bewust dat datgene wat in het dossier getypt wordt ook zichtbaar is voor de patiënt? Wat kun je met de resultaten in dashboarding, bijvoorbeeld tijdens een covid-19 uitbraak? Hoe zorgen we er daadwerkelijk voor dat vanuit de poliklinieken of een klanten contact centrum informatie digitaal wordt aangeleverd dan wel de patiënten in staat worden gesteld om informatie op te zoeken? Wat moeten de functioneel beheerders doen om alles uniform weer te geven en eenduidig bij de patiënt te krijgen. Gaan we met ViPP 5 nog meer het portaal gebruik stimuleren of gaan we echt naar PGO’s? Kortom, voldoende vraagstukken om hier met verschillende ziekenhuismedewerkers over van gedachten te wisselen.

Werkgroep Calamiteiten

Samen beter: Leren van calamiteiten

De werkgroep Calamiteiten komt periodiek bijeen om binnen mProve ervaringen en resultaten van calamiteiten met elkaar te delen met als doel om ervan te leren. Naast kennisdeling over hoe calamiteiten analyses zijn georganiseerd, worden casussen uit elk ziekenhuis gepresenteerd en geleerde lessen met elkaar gedeeld. Over 2018 en 2019 zijn gezamenlijke jaarverslagen opgesteld en op internet gepubliceerd. Ook is er een publieksvriendelijke versie gemaakt in de vorm van een animatiefilm. Vitaal bedreigde patiënt In bijeenkomsten met medewerkers en medisch specialisten, uit de afdelingen die betrokken zijn geweest bij een calamiteit, worden de belangrijkste leerervaringen aan elkaar gepresenteerd. Concrete voorbeelden hiervan zijn besprekingen over de patiënt die dusdanig achteruit gaat dat er snel ingegrepen moet worden. We noemen dit de vitaal bedreigde patiënt. Daarbij is het snel herkennen en adequaat handelen (goed klinisch redeneren door zorgprofessionals) van groot belang. De toename van complexe ziektebeelden en het aantal kwetsbare patiënten groepen, met daarbij tevens een groot aantal gespecialiseerde functies en disciplines in het ziektebeeld, maakt dat de inzet van de juiste expertise op het juiste moment, steeds belangrijker wordt. De mProve ziekenhuizen hebben hierbij onder meer ziekenhuisbrede werkwijzen ingevoerd, protocollen aangepast, diverse manieren van scholing uitgevoerd en dashboards ontwikkeld om de juiste werkwijze te bewaken.

Verbeteren van het leervermogen Een aantal casussen zijn in de gezamenlijke bijeenkomsten uitgebreider besproken waarbij geleerde lessen met elkaar zijn gedeeld. Dit kon omdat de betrokkenen een open benadering naar elkaar hadden waarin veiligheid aanwezig was om met vertrouwen naar elkaar om fouten en leermoment te bespreken. Dit betreft onder meer leerpunten op het gebied van onderwijs, dossiervoering, aanpassingen van werkwijzen om risico’s te verminderen, inhoud van protocollen. Maar ook verbetering van de communicatie tussen professionals en richting patiënt en/of naasten. Overzicht calamiteiten Ieder jaar publiceren de mProve-ziekenhuizen een overzicht van het soort calamiteiten dat in de ziekenhuizen heeft plaatsgevonden, de oorzaken en getroffen verbetermaatregelen. Het complete overzicht vind je bij het project Calamiteiten op de mProve website.